Inayat Khan Shah Jahan Namah
Abul Fazl Akbar Namah
Nimat Khan Ali Waqai-i- Hyderabad
Dara Shikoh Safinat-ul-Auliya
Khafi Khan Muntakhab-ul-Lubab
Aquil Khan Zafar Namah-i- Alamgiri
Mulla Daud Tawarikh-i- Alfi
Sujan Rai Khatri Khulasat-ul-Tawarikh
Aurangzeb Raqqat-i-Alamgiri
Muhammad Salih Shah Jahan Namah
Badauni Muntakhab-ul- Tawarikh
Gulbaden Begum Humayun Namah
Dara Shikoh Majma-ul-Bahrain
Abdul Hamid Lahori Padshah Namah
Nizam-ud-din Ahmad Tabaqat-i- Akbari
Abul Fazl Ain-i- Akbari
Muhammad Rafi Khan Hamlai- Haidari
Dara Shikoh Sakinat-ul-Auliya
Mutamad Khan Iqbal Namah
Bhimsen Nuskha-i-Dilkusha
Iswar Das Futuhat-i-Alamgiri
Abdul Haqq Nuriyya-i- Sultaniyya
Muhammad Saqi Masir-i-Alamgiri
Jahangir Tuzuk-i-Jahangiri
Muhammad Waris Padshah Namah
Dara Shikoh Hasanat-ul-Arifin
Muhammad Kazim Alamgir Namah

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here